TIPS OCH IDÉER

Har ni idéer och önskemål kring föreläsare eller något annat tips kring hur vi kan utveckla Malmö Börssällskap.

Varmt välkommen och maila till:

OM SÄLLSKAPET

SÄLLSKAPETS SYFTE

Malmö Börssällskap är en ideell förening. Den vill främja det sydsvenska näringslivet. Det är tänkt att Börssällskapet skall vara verksamt i Malmö Börshus. I Börshuset har Malmö Börssällskaps medlemmar tillgång till möteslokal. I Börshusets konferenssal, Stora Börssalen, skall Malmö Börssällskap agera utåt. Börssällskapet anordnar här sammankomster och aktiviteter inom Börshusets verksamhetsområde. Till sammankomsterna äger som regel endast medlem i Sällskapet och av medlem medtagen gäst tillträde.

HISTORIK

”Sällskapet, som består av köpmän, skeppsredare, mäklare, bruks- och fabriksidkare samt andra näringsidkare och personer, som intresserar sig för handel, sjöfart och industri, har till ändamål, dels att, om förutsättningar därför skulle uppstå, inrätta och underhålla en offentlig handelsbörs i Malmö, dels att i mån av tillgång i en därtill lämplig lokal åt Sällskapets medlemmar tillhandahålla in- och utländska tidningar, telegrafunderrättelser, kurslistor, böcker och notiser av allmänt gagn för handel, sjöfart och industri, dels ock att anordna föredrag och diskussioner”.

Så lyder § 1 i Malmö Börssällskaps stadgar. Sällskapet har anor från år 1798 då en börs i Malmö med namnet Malmö Börsinrättning öppnades. Namnet ändrades år 1879 till Malmö Börsförening. I samband med invigningen av Malmö Börshus återupptogs föreningsverksamheten och föreningen antog då namnet Malmö Börssällskap.

Program

Christer Fuglesang
Annie Lööf
Peter Carlsson

Landshövding Anneli Hulthén
James Baker och Carl Bildt
Ulf Kristersson

Rikard Bengtsson
Carl-Henric Svanberg
Darja Isaksson & David Polfeldt

Marcus Wallenberg
Magdalena Andersson
Susanna Campbell
Berg Nordberg

Anders Borg
Tony Blair
Petter Stordalen

Gunnar Wetterberg
Cecilia Skingsley
Thomas Östros

Mona Sahlin
Bill Clinton
Anders Borg

Peter Norman
Per T Ohlsson
Jan Hjärpe
Ilmar Reepalu

Ebba Lindsö
Göran Persson
Anders Borg
Håkan Jeppsson,
Roland Nilsson

Jacob Palmstierna
Allan Larsson
Anders Borg
Percy Barnevik

Gunnar Wetterberg
Jan Eliasson
Anders Borg
Anders Danielsson

Sven Hagströmer
Michael Treschow
Anders Borg
Ingmar Karlsson

Christina Jutterström
Sören Holmberg
Åsa Moberg

Erik Paulsson
Karin Forseke
Bert Karlsson
Annika Falkengren

Alf Svensson
Bo Håkansson
Finn Johnsson
Göran Bexell

Lars Engqvist
Mauro Koivisto
Lars Frithiof
Anders Andersson

Sten Samuelson
Jacob Wallenberg
Sven-Erik Alhem
Lennart Johansson

Stig Malm
Dan Olofsson
Bettina Aller
Jan Mårtensson

Anders Dahlvig
Ulf Nilsson
Gunnar Broman
Thage G. Peterson

Urban Bäckström
Elisabeth Rehn
Rickard Swartz
Paneldebatt angående Öresundsbron

Kjell A Nordström
Thorvald Stoltenberg
Staffan Heimersson
Rune Andersson
Carl-Henrik Svenstedt

Bengt Holgersson
Björn Ranelid
Anne-Marie Pålsson
Gustaf von Platen

Bengt Gustafsson
Anders Thunborg
Melker Schörling
David och Martin Ingvar

Stig Ramel
Bertil Torekull
Jan Malmsjö
Stig Bengmark

Tommy Svensson
Bo Ekman
Håkan Mogren
Gunnar Wetterberg

Anders Åslund
Arne Thorén
Poul Schlüter
Jarl Kulle

Uffe Ellemann-Jensen
Hilmar Kopper
Ulf af Trolle
Bo Strömstedt

Kåre Willoch
Herman Lindqvist
Ernst-Hugo Järegård
Raymond Schori
Thomas W Kelly

Stefan Hedlund
Helt Apropå-gänget
Jacob Palmstierna

Bo Berggren
Gustaf Douglas
Henry Kissinger
Ian Wachtmeister

Hans Werthén
Bruno Kreisky
Mauritz Sahlin
Bo Rydin

Hans Rausing
Peter Wallenberg
Anders Wall
Erik Åqvist

Kjell-Olof Feldt
Pehr Gyllenhammar
Gösta Bohman

Styrelse

Pehr Andersson (Ordförande)
pehr.andersson@malmo.se

Carina Brorman
carina.brorman@gmail.com

Göran Holm
goran.holm@vellinge.se

Bo Lundgren
bo.lundgren@hillstreet.nu

Magnus Hedsund
(Generalsekreterare)
magnus.hedsund@vinge.se

Ulrika Nilsson
ul.ni@live.se

Bert Nordberg
bert.nordberg@innovativa.nu

Suzanne Norrby
suzanne@skjstiftelse.se

Dan Olofsson
dan.olofsson@danir.com

Ann Theander (Kassaförvaltare)
ann.theander@se.gt.com

Ulrika Wærneman
ulrika@bysted.se

Revisorer:

Camilla Alm Andersson
Eva Carlsvi

Suppleanter:

Linda Bengtsson
Tord Sassler

Valberedningen:

Eleni Cronström (Ordförande)
Gustaf Lorentz
Veine Svensson

STADGAR

MED ANOR FRÅN MALMÖ BÖRSINRÄTTNING, 1798 SEDERMERA MALMÖ BÖRSFÖRENING

Dessa stadgar är fastställda år 2009

§ 1. Ändamål
Sällskapet, som består av köpmän, skeppsredare, mäklare, bruks- och fabriksidkare samt andra näringsidkare och personer, som intresserar sig för handel, sjöfart och industri, har till ändamål, dels att, om förutsättningar därför skulle uppstå, inrätta och underhålla en offentlig handelsbörs i Malmö, dels att i mån av tillgång i en därtill lämplig lokal åt Sällskapets medlemmar tillhandahålla in- och utländska tidningar, telegrafunderrättelser, kurslistor, böcker och notiser av allmänt gagn för handel, sjöfart och industri, dels ock att anordna föredrag och diskussioner.

§ 2. Malmö Börshus
Sällskapet avser bedriva sin verksamhet företrädesvis i Malmö Börshus.

§ 3. Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av sju till tio ordinarie ledamöter, som utses vid ordinarie årsmöte för två år i sänder. Likaledes utser ordinarie årsmötet generalsekreterare, som tillika är verkställande ledamot.Styrelsen har sitt säte i Malmö.

§ 4. Styrelsebeslut
Styrelsen anses behörig att fatta beslut, då minst hälften av antalet ledamöter är tillstädes.Då vid skiljaktiga meningar rösterna är lika fördelade, gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 5. Styrelsens åligganden
Styrelsen utlyser sammankomster med Sällskapet för föredrag och andra aktiviteter samt ombesörjer i övrigt dess gemensamma angelägenheter.Styrelsen antager och kallar nya medlemmar i Sällskapet. Överskott, som kan förefinnas sedan Sällskapets utgifter blivit bestridda, skall liksom övriga tillgångar förvaltas och disponeras på sätt styrelsen finner lämpligast.Styrelsen må till främjande av god ordning och trevnad inom Sällskapet utfärda ordningsregler, som dock ej får stå i strid med dessa stadgar.Det åligger styrelsen att vaka över att Sällskapets stadgar och ordningsregler noga efterlevas.

§ 6. Medlemskap
Sällskapet skall bestå av högst 350 medlemmar.Som medlem skall endast kallas den som med hänsyn till redbarhet, insikter och gärning visat lämplighet härför.

§ 7. Medlemsavgift
Till bestridande av Sällskapets utgifter erlägger varje medlem årsavgift under januari månad.

§ 8. Hedersledamot
Förtjänt person må på styrelsens förslag vid ordinarie årsmöte kallas till hedersledamot av Sällskapet.

§ 9. Sällskapet – en sluten krets
Ingen annan än medlem eller av medlem medförd gäst äger tillträde till Sällskapets arrangemang där ej styrelsen för särskilda fall annorlunda beslutar.

§ 10. Stadgars iakttagande
Genom sitt inträde i Sällskapet anses medlem ha förbundit sig att ställa sig dess stadgar och ordningsregler till noggrann efterrättelse.

§ 11. Uteslutning av medlem
Skulle medlem vägra att ställa sig till Sällskapets stadgar eller ordningsregler till efterrättelse eller eljest inom eller utom Sällskapet handla på sådant sätt att han icke längre uppfyller de krav varom stadgas i § 6, äger styrelsen utesluta sådan medlem. Beslut därom skall dock fattas enhälligt och med högst två styrelseledamöter frånvarande.Utesluten medlem äger ej tillträde till Sällskapet och må icke ånyo kallas till nytt medlemskap förrän efter tidigast ett års förlopp.

§ 12. Räkenskaper, revision
Sällskapets räkenskaper skall föras per kalenderår och vara avslutade före nästföljande januari månads utgång.För granskning av Sällskapets räkenskaper utses två revisorer. Revisorerna äger rätt att när som helst taga del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar.Revisorernas berättelse skall vara avgiven före februari månads utgång. Berättelsen skall hållas tillgänglig på Sällskapets hemsida under minst en vecka före det ordinarie årsmötet.

§ 13. Tid för ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall äga rum senast under april månad å tid, som av styrelsen bestämmes.

§ 14. Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid det ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1:0/ Val av ordförande att leda mötet;
2:0/ Val av två justeringsmän;
3:0/ Framläggande av styrelsens berättelse för föregående år och revisionsberättelsen för samma tid samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen;
4:0/ Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt två revisorer och två revisorssuppleanter, för en tid av två år, varvid mandattiden är så bestämd, att hälften av de valda avgår vid ordinarie årsmöte varje år;
5:0/ Val av generalsekreterare;
6:0/ Val av valberedning, bestående av tre ledamöter – varav en är sammankallande – för en tid av tre år och med avgång av en ledamot årligen;
7:0/ Fastställande av medlemsavgift;
8:0/ Behandling av annat av styrelsen eller av Sällskapets medlemmar väckt och i senare fallet till styrelsen minst två veckor förut ingivet förslag. Varje sådant förslag bör hållas tillgängligt på Sällskapets hemsida minst en vecka före mötet. Förslaget skall, därest det blivit väckt av enskild medlem, vid föredragning å mötet vara åtföljt av styrelsens utlåtande.

§ 15. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles när styrelsen anser sådant erforderligt eller därest minst en tiondel av Sällskapets medlemmar för särskilt tillkännagivet ärende hos styrelsen skriftligen därom påyrkar.

§ 16. Tillvägagående vid allmänna möten
Kallelse till årsmöte skall genom styrelsens försorg utsändas till medlemmarna, senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Kallelsen skall samtidigt finnas tillgänglig på Sällskapets hemsida.Vid årsmöte må endast Sällskapets medlemmar närvara, där ej styrelsen annorledes förordnar.

§ 17. Röstning och omröstning
I alla ärenden, som vid Sällskapets möte behandlas, har varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt är icke tillåten.Omröstning vid möte sker öppet, såvida icke av mötet annorledes bestämmes.Alla ärenden utom fråga om ändring av Sällskapets stadgar och fråga om Sällskapets upplösning, avgöres genom enkel pluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder vid öppen omröstning; vid sluten omröstning skiljer lotten.

§ 18. Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av Sällskapets stadgar skall för att vara giltigt fattas av minst två tredjedelar av de röstande å två på varandra följande med minst fjorton dagars mellanrum hållna årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§ 19. Upplösning av Sällskapet
Om medlem anser, att Sällskapet skall upplösas, skall förslag härom jämte motivering skriftligen ingivas till styrelsen. Därest sådant förslag enhälligt tillstyrkes av en fulltalig styrelse, skall styrelsen sammankalla till årsmöten, vilka äger rum sedan förslaget varit för Sällskapets medlemmar tillgängligt under minst två månader.Därest förslaget biträdes av minst tre fjärdedelar av de röstande å två på varandra följande med minst trettio dagars mellanrum hållna årsmöten, varav minst ett ordinarie, upplöses Sällskapet. I samband med Sällskapets upplösning bestämmes huru med Sällskapets tillgångar skall förfaras.

Bildarkiv

Henry Kissinger(1989)