Välkommen till Malmö Börssällskap

Malmö Börssällskap är nätverket för dig som är ledande inom det sydskånska näringslivet. I vår regi får du möjlighet att skapa ett intressant nätverk och träffa kända profiler från näringsliv, politik, kultur, samhälle och idrott, såväl från Sverige som utomlands.

Vi har fyra sammankomster per år där vi under avslappnade former bjuder in intressanta och dagsaktuella gäster till scenledda samtal.

På gästlistan har vi under åren haft internationella politiker som Bill Clinton och Tony Blair, idrottsprofiler som Nils van der Poel, och svenska och skånska företagsledare, investerare och andra framstående personligheter.

Om Malmö Börssällskap

Malmö Börssällskap är en ideell förening som ska främja det sydskånska näringslivet. Sällskapet träffas under avslappnade former fyra gånger per år, och till dessa möten bjuds framstående profiler ur näringsliv, politik, kultur, idrott och samhälle in. Till våra sammankomster äger som regel endast medlem i Sällskapet och en gäst till medlemmen tillträde.

Sällskapet har ursprungligen sin hemvist i Malmö Börshus, men under senare år har sammankomsterna även anordnats på andra ställen.

Historik

Ur Malmö Börssällskaps stadgar:

”Sällskapet, som består av köpmän, skeppsredare, mäklare, bruks- och fabriksidkare samt andra näringsidkare och personer, som intresserar sig för handel, sjöfart och industri, har till ändamål, dels att, om förutsättningar därför skulle uppstå, inrätta och underhålla en offentlig handelsbörs i Malmö, dels att i mån av tillgång i en därtill lämplig lokal åt Sällskapets medlemmar tillhandahålla in- och utländska tidningar, telegrafunderrättelser, kurslistor, böcker och notiser av allmänt gagn för handel, sjöfart och industri, dels ock att anordna föredrag och diskussioner”.

Idag består Malmö Börssällskap i mindre grad av skeppsredare och brukspatroner, och i högre grad av ledande personer i det sydsvenska näringslivet, såväl från traditionell industri som de nyare branscherna som under senare år vunnit mark i södra Sverige.

Sällskapet har anor från år 1798 då en börs i Malmö med namnet Malmö Börsinrättning öppnades. Namnet ändrades år 1879 till Malmö Börsförening. I samband med invigningen av Malmö Börshus återupptogs föreningsverksamheten och föreningen antog då namnet Malmö Börssällskap.

Pehr Andersson
(Ordförande)
pehr.andersson@malmo.se

Oscar Ahlgren
oscar.ahlgren@vhcorp.se

Eleni Cronström
eleni@cronstromco.se

Ulrika Hallengren
ulrika.Hallengren@wihlborgs.se

Magnus Hedsund
(Generalsekreterare)
magnus.hedsund@vinge.se

Charlotte Ljung
cl@charlotteljung.com

Bo Lundgren
bo.lundgren@hillstreet.nu

Maja Modigh
maja.m@hanssonthyresson.se

Ulrika Nilsson
ul.ni@live.se

Richard Peters (Kassaförvaltare)
richard.peters@deloitte.se

REVISORER:
Eva Carlsvi
Christofer Hultén

SUPPLEANTER:
Philip Lundberg
Tord Sassler

VALBEREDNINGEN:
Karin Ebbinghaus (Ordförande)
Anna Nordström Carlsson
Sara Sterner

Med anor från Malmö Börsinrättning, 1798 sedermera Malmö Börsförening

Dessa stadgar är fastställda år 2009

§ 1. Ändamål
Sällskapet, som består av köpmän, skeppsredare, mäklare, bruks- och fabriksidkare samt andra näringsidkare och personer, som intresserar sig för handel, sjöfart och industri, har till ändamål, dels att, om förutsättningar därför skulle uppstå, inrätta och underhålla en offentlig handelsbörs i Malmö, dels att i mån av tillgång i en därtill lämplig lokal åt Sällskapets medlemmar tillhandahålla in- och utländska tidningar, telegrafunderrättelser, kurslistor, böcker och notiser av allmänt gagn för handel, sjöfart och industri, dels ock att anordna föredrag och diskussioner.

§ 2. Malmö Börshus
Sällskapet avser bedriva sin verksamhet företrädesvis i Malmö Börshus.

§ 3. Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av sju till tio ordinarie ledamöter, som utses vid ordinarie årsmöte för två år i sänder. Likaledes utser ordinarie årsmötet generalsekreterare, som tillika är verkställande ledamot.Styrelsen har sitt säte i Malmö.

§ 4. Styrelsebeslut
Styrelsen anses behörig att fatta beslut, då minst hälften av antalet ledamöter är tillstädes.Då vid skiljaktiga meningar rösterna är lika fördelade, gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 5. Styrelsens åligganden
Styrelsen utlyser sammankomster med Sällskapet för föredrag och andra aktiviteter samt ombesörjer i övrigt dess gemensamma angelägenheter.Styrelsen antager och kallar nya medlemmar i Sällskapet. Överskott, som kan förefinnas sedan Sällskapets utgifter blivit bestridda, skall liksom övriga tillgångar förvaltas och disponeras på sätt styrelsen finner lämpligast.Styrelsen må till främjande av god ordning och trevnad inom Sällskapet utfärda ordningsregler, som dock ej får stå i strid med dessa stadgar.Det åligger styrelsen att vaka över att Sällskapets stadgar och ordningsregler noga efterlevas.

§ 6. Medlemskap
Sällskapet skall bestå av högst 450 medlemmar.Som medlem skall endast kallas den som med hänsyn till redbarhet, insikter och gärning visat lämplighet härför.

§ 7. Medlemsavgift
Till bestridande av Sällskapets utgifter erlägger varje medlem årsavgift under januari månad.

§ 8. Hedersledamot
Förtjänt person må på styrelsens förslag vid ordinarie årsmöte kallas till hedersledamot av Sällskapet.

§ 9. Sällskapet – en sluten krets
Ingen annan än medlem eller av medlem medförd gäst äger tillträde till Sällskapets arrangemang där ej styrelsen för särskilda fall annorlunda beslutar.

§ 10. Stadgars iakttagande
Genom sitt inträde i Sällskapet anses medlem ha förbundit sig att ställa sig dess stadgar och ordningsregler till noggrann efterrättelse.

§ 11. Uteslutning av medlem
Skulle medlem vägra att ställa sig till Sällskapets stadgar eller ordningsregler till efterrättelse eller eljest inom eller utom Sällskapet handla på sådant sätt att han icke längre uppfyller de krav varom stadgas i § 6, äger styrelsen utesluta sådan medlem. Beslut därom skall dock fattas enhälligt och med högst två styrelseledamöter frånvarande.Utesluten medlem äger ej tillträde till Sällskapet och må icke ånyo kallas till nytt medlemskap förrän efter tidigast ett års förlopp.

§ 12. Räkenskaper, revision
Sällskapets räkenskaper skall föras per kalenderår och vara avslutade före nästföljande januari månads utgång.För granskning av Sällskapets räkenskaper utses två revisorer. Revisorerna äger rätt att när som helst taga del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar.Revisorernas berättelse skall vara avgiven före februari månads utgång. Berättelsen skall hållas tillgänglig på Sällskapets hemsida under minst en vecka före det ordinarie årsmötet.

§ 13. Tid för ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall äga rum senast under april månad å tid, som av styrelsen bestämmes.

§ 14. Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid det ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1:0/ Val av ordförande att leda mötet;
2:0/ Val av två justeringsmän;
3:0/ Framläggande av styrelsens berättelse för föregående år och revisionsberättelsen för samma tid samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen;
4:0/ Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt två revisorer och två revisorssuppleanter, för en tid av två år, varvid mandattiden är så bestämd, att hälften av de valda avgår vid ordinarie årsmöte varje år;
5:0/ Val av generalsekreterare;
6:0/ Val av valberedning, bestående av tre ledamöter – varav en är sammankallande – för en tid av tre år och med avgång av en ledamot årligen;
7:0/ Fastställande av medlemsavgift;
8:0/ Behandling av annat av styrelsen eller av Sällskapets medlemmar väckt och i senare fallet till styrelsen minst två veckor förut ingivet förslag. Varje sådant förslag bör hållas tillgängligt på Sällskapets hemsida minst en vecka före mötet. Förslaget skall, därest det blivit väckt av enskild medlem, vid föredragning å mötet vara åtföljt av styrelsens utlåtande.

§ 15. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles när styrelsen anser sådant erforderligt eller därest minst en tiondel av Sällskapets medlemmar för särskilt tillkännagivet ärende hos styrelsen skriftligen därom påyrkar.

§ 16. Tillvägagående vid allmänna möten
Kallelse till årsmöte skall genom styrelsens försorg utsändas till medlemmarna, senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Kallelsen skall samtidigt finnas tillgänglig på Sällskapets hemsida.Vid årsmöte må endast Sällskapets medlemmar närvara, där ej styrelsen annorledes förordnar.

§ 17. Röstning och omröstning
I alla ärenden, som vid Sällskapets möte behandlas, har varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt är icke tillåten.Omröstning vid möte sker öppet, såvida icke av mötet annorledes bestämmes.Alla ärenden utom fråga om ändring av Sällskapets stadgar och fråga om Sällskapets upplösning, avgöres genom enkel pluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder vid öppen omröstning; vid sluten omröstning skiljer lotten.

§ 18. Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av Sällskapets stadgar skall för att vara giltigt fattas av minst två tredjedelar av de röstande å två på varandra följande med minst fjorton dagars mellanrum hållna årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§ 19. Upplösning av Sällskapet
Om medlem anser, att Sällskapet skall upplösas, skall förslag härom jämte motivering skriftligen ingivas till styrelsen. Därest sådant förslag enhälligt tillstyrkes av en fulltalig styrelse, skall styrelsen sammankalla till årsmöten, vilka äger rum sedan förslaget varit för Sällskapets medlemmar tillgängligt under minst två månader.Därest förslaget biträdes av minst tre fjärdedelar av de röstande å två på varandra följande med minst trettio dagars mellanrum hållna årsmöten, varav minst ett ordinarie, upplöses Sällskapet. I samband med Sällskapets upplösning bestämmes huru med Sällskapets tillgångar skall förfaras.

Program

Kommande

Kommande möte publiceras snart. Är du intresserad av att bli medlem och delta vid nästa möte? Läs mer här

Tidigare

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986

Niclas Carlnén

Erik Thedéen

Gunnar Strömmer

Ali Eftekhari

Jens Henriksson

Gunilla von Platen

Rune och Johan Andersson

Nils van der Poel

Martin Kragh

Linus Eriksson

Nyamko Sabuni

Judith Gough

Årsmöte 2021

Klas Eklund

Per T Ohlsson

Kerstin Tham & Torbjörn Von Schantz

Lisen Bratt Fredricson & Peder Fredricson

Helle Thorning-Schmidt

Ebba Busch Thor

Johan Torgeby

Joel Eklund

Kjell-Olof Feldt

Pehr Gyllenhammar

Gösta Bohman

Hans Rausing

Peter Wallenberg

Anders Wall

Erik Åqvist

Hans Werthén

Bruno Kreisky

Mauritz Sahlin

Bo Rydin

Bo Berggren

Gustaf Douglas

Henry Kissinger

Ian Wachtmeister

Stefan Hedlund

Helt Apropå-gänget

Jacob Palmstierna

Kåre Willoch

Herman Lindqvist

Ernst-Hugo Järegård

Raymond Schori

Thomas W Kelly

Uffe Ellemann-Jensen

Hilmar Kopper

Ulf af Trolle

Bo Strömstedt

Anders Åslund

Arne Thorén

Poul Schlüter

Jarl Kulle

Tommy Svensson

Bo Ekman

Håkan Mogren

Gunnar Wetterberg

Stig Ramel

Bertil Torekull

Jan Malmsjö

Stig Bengmark

Bengt Gustafsson

Anders Thunborg

Melker Schörling

David och Martin Ingvar

Bengt Holgersson

Björn Ranelid

Anne-Marie Pålsson

Gustaf von Platen

Kjell A Nordström

Thorvald Stoltenberg

Staffan Heimersson

Rune Andersson

Carl-Henrik Svenstedt

Urban Bäckström

Elisabeth Rehn

Rickard Swartz

Paneldebatt angående Öresundsbron

Anders Dahlvig

Ulf Nilsson

Gunnar Broman

Thage G. Peterson

Stig Malm

Dan Olofsson

Bettina Aller

Jan Mårtensson

Sten Samuelson

Jacob Wallenberg

Sven-Erik Alhem

Lennart Johansson

Lars Engqvist

Mauro Koivisto

Lars Frithiof

Anders Andersson

Alf Svensson

Bo Håkansson

Finn Johnsson

Göran Bexell

Erik Paulsson

Karin Forseke

Bert Karlsson

Annika Falkengren

Christina Jutterström

Sören Holmberg

Åsa Moberg

Sven Hagströmer

Michael Treschow

Anders Borg

Ingmar Karlsson

Gunnar Wetterberg

Jan Eliasson

Anders Borg

Anders Danielsson

Jacob Palmstierna

Allan Larsson

Anders Borg

Percy Barnevik

Ebba Lindsö

Göran Persson

Anders Borg

Håkan Jeppsson

Roland Nilsson

Peter Norman

Per T Ohlsson

Jan Hjärpe

Ilmar Reepalu

Mona Sahlin

Bill Clinton

Anders Borg

Thomas Östros

Leif Johansson

Peter Carlsson

Annie Lööf

Christer Fuglesang

Ulf Kristersson

James Baker och Carl Bildt

Anneli Hulthén

Johan Norberg

Darja Isaksson & David Polfeldt

Carl-Henric Svanberg

Rikard Bengtsson

Marcus Wallenberg

Magdalena Andersson

Susanna Campbell

Bert Nordberg

Petter Stordalen

Tony Blair

Anders Borg

Gunnar Wetterberg

Cecilia Skingsley

Kontakt

Har ni idéer och önskemål kring föreläsare eller något annat tips kring hur vi kan utveckla Malmö Börssällskap. Varmt välkommen att kontakta oss.

Pehr Andersson

Ordförande
pehr.andersson@malmo.se

Magnus Hedsund

Generalsekreterare
magnus.hedsund@vinge.se

Kontaktformulär